top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen het bedrijf in fotografie (hierna te noemen “FenTastic Moments") tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2. Offertes en prijzen

2.1 Alle offertes van FenTastic Moments zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Prijzen zijn vrijgesteld van BTW vanwege de kleineondernemersregeling (KOR).

2.3 FenTastic Moments behoudt zich het recht voor om prijzen en tarieven te wijzigen. Indien een prijswijziging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

3 Rechten
3.1 Het auteursrecht van alle foto's en andere werken blijft bij FenTastic Moments. FenTastic Moments is vrij om gemaakte werken te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, sociale media, drukwerk en demonstratiemateriaal.

3.2 Het portretrecht ligt bij de geportretteerde. Opdrachtgever geeft door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden toestemming op vrij gebruik van de portretfoto's door FenTastic Moments, tenzij anders is overeengekomen.
3.3 Het is niet toegestaan om de foto’s te bewerken of aan te passen,
te verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden tenzij anders is overeengekomen.
3.3a Bij een zakelijke fotosessie behoort een licentieovereenkomst gebruiksrecht. Deze geldt enkel voor desbetreffende opdrachtgever. Indien derden gebruik willen maken van het betreffende fotomateriaal, zal de opdrachtgever contact moeten leggen met FenTastic Moments voor een extra licentie met bijbehorende kosten.

3.4 FenTastic Moments mag beroep doen om foto’s te verwijderen wanneer niet voldaan wordt aan bovenstaande.

 

4. Betaling

4.1 Betalingen dienen binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. 

4.1a De factuur voor een fotosessie wordt voorafgaand aan de fotosessie opgesteld en verstuurd. Wanneer deze betaling is ontvangen staat de fotosessie gepland.

4.1b De factuur voor een nabestelling wordt na de doorgegeven keuze opgesteld en verstuurd.

4.2 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zullen diensten niet worden uitgevoerd.

 

5. Annulering en wijzigingen

5.1 Annulering van een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de fotosessie is de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.

5.2 Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever dienen tijdig en schriftelijk te worden doorgegeven aan FenTastic Moments. Indien de wijzigingen kosten met zich meebrengen, zullen deze aan de opdrachtgever worden doorberekend.

5.3 FenTastic Moments mag de fotosessie, ook nog op de dag zelf, verplaatsen in geval van zeer slechte weersvoorspellingen.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 FenTastic Moments zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en foto's worden in de gebruikelijke stijl geleverd. Omgevingsfactoren en levende individuen kunnen voor een ander eindresultaat zorgen, elke fotosessie is uniek. Er kan geen beroep gedaan worden op foto's die de fotograaf niet geschikt vindt.

6.2 FenTastic Moments is in geen geval aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, bekeuringen, verwondingen of letsel in welke zin dan ook.

6.3 FenTastic Moments is niet aansprakelijk bij ontevredenheid in afdrukken welke door opdrachtgever worden laten gemaakt.

 

7. Geschillen

Klachten met betrekking tot het geleverde werk dienen binnen twee weken na levering schriftelijk te zijn gemeld. Het is in geen geval mogelijk geld terug te claimen. Er zal, indien de klacht terecht is, gekeken worden naar een passende oplossing.

 

8. Overige bepalingen

8.1 FenTastic Moments behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 

8.2 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

9. Persoonsgegevens 

9.1 Persoonsgegevens die door opdrachtgever worden verstrekt worden vertrouwelijk behandeld.

 

10. Bewaring

10.1 FenTastic Moments is niet verantwoordelijk om foto’s te bewaren, dit geld voor zowel de gekozen als niet gekozen foto's.

10.2 Er kan geen beroep gedaan worden op FenTastic Moments wanneer foto’s verloren zijn gegaan.

Chantal Koevoets

FenTastic Moments

KVK-nummer 91331773

bottom of page